Thuy Nguyen

Obituary of Thuy Thi Nguyen

Nhüng ai tin vào Con Ngwöt thi không phai hu mat, nhung duge song doi doi (Ga 3,16)

 

CÃO PHÓ

 

Trong niêm tin vão Chúa Kitô Phuc Sinh, gia dình chúng con xin kinh báo

Con, me, ba cúa chúng con là:

 

Cecilia Nguyên Th Thúy

Sinh ngay 27 tháng 07 nam 1949, tai Hà Noi, Viet Nam Dã du@c Chúa goi vê Iúc 17 gid 13, ngày 12 tháng 02 näm 2024

Tai Civic Hospital, Ottawa, Canada Huong tho 75 tudi

 

Chung trinh Tang lë

Duoc cù hânh tai Giáo Xú Dúc Me Lavang Ottawa

280 Wesley Ave. Ottawa, ON. K1Z 0A2

Lê Dua Chân: 7 gid tôi thú Ba, ngày 13 tháng 02 näm 2024

Lê An táng: Thú Bay ngày 17 thang 02 näm 2024

8 giò 30: Cha Chú Sur làm phép khän tang

9 gid - 10 giò : Thäm viêng và câu nguyên

10 gid: Thánh lê

Sau Thánh lê linh cúu sê duoc dua di hóa táng tai nghia trang:

Pinecrest Cemetery, 2500 Baseline Road, Ottawa, ON, CANADA

 

TANG GIA DÔNG KINH BÁO

Truöng Nü: Cecilia Do Tuòng Vân, Chông: Phêrô Nguyën Vän Tiëp

Các con: Cecilia Nguyên Ai Vi, Cecilia Nguyën Cát Tiên, Cecilia Nguyën Dan Thuy

Me, Bà Quá phy Nguyen Vän Liêm - Nhü danh Nguyën Thi Quán

Em: Nguyën Thi Minh Lan, Chông và các con, cháu

Em: Nguyên Thi Kim Oanh và gia dinh

Em: Nguyën Thi Thanh Binh và chông

Em: Nguyên Thi Kim Dung, chông và các con, cháu

Em: Nguyên Vän Lè và các con

Em: Nguyën Thanh Loan, chông và các con, cháu

Em: Nguyën Hoâng Chu, vo và các con

Cháu: Duong Nguyên Minh Huy, vo và các con

 

Cão phó này thay cho Thiêp Tang

Gia Dinh xin mièn nhân phúng dieu và vông hoa

Saturday
17
February

Visitation

9:00 am - 10:00 am
Saturday, February 17, 2024
Our Lady of Lavang Parish
280 Wesley Avenue
Ottawa, Ontario, Canada
Saturday
17
February

Funeral Mass

10:00 am
Saturday, February 17, 2024
Our Lady of Lavang Parish
280 Wesley Avenue
Ottawa, Ontario, Canada
Share Your Memory of
Thuy